PLENS PALLEJÀ

Plens Ajuntament 2022

Ple extraordinari 27 desembre 2022

El divendres 23 de desembre a les 18.00h, SOM FONTPINEDA va rebre notificació que el dimarts 27-12-2022 a les 10.00h tindria lloc un ple extraordinari, on es parlaria sobre les al·legacions presentades per SOM FONTPINEDA i altres veïns de Fontpineda, a les modificacions que l’equip de govern (Entesa + PDF) volia fer sobre les ordenances fiscals pel 2023. A les xarxes de l’ajuntament es va informar dues hores abans de l’inici del Ple.

Aquestes noves ordenances modificaven els següents punts, entre altres:

1r. Rebaixa o anul·lació de la bonificació de l’IBI per a les noves instal·lacions de plaques fotovoltaiques.

2n. Rebaixar els ajuts als vehicles ecològics tipus híbrid

3r. Una rebaixa de l’IBI del 0,01% del coeficient aplicable.

SOM FONTPINEDA va presentar al·legacions als 2 primers punts d’aquestes noves ordenances perquè considerem que les antigues eren més favorables en tots els sentits.

Finalment, l’equip de govern ens presenta a Ple les següents modificacions:

1r. La rebaixa proposada a les noves ordenances de la bonificació per instal·lacions fotovoltaiques a partir de gener 2023 no tindrà en compte l’IBI i es bonificarà per kw/h instal·lat.

Abans, aquesta bonificació era del 50% de reducció de l’IBI durant 5 anys. Amb aquest canvi, els habitatges del Municipi, i en especial Fontpineda, perden quantia de bonificació i per tant, també es perden incentius per a noves instal·lacions.

SOM FONTPINEDA va presentar al·legacions perquè la bonificació no es modifiqués, i l’equip de govern no ho va acceptar. Per aquest motiu, vam votar en contra d’aquesta nova proposta.

2n. La reducció de l’impost de circulació per vehicles ecològics passa del 75% actual al 50% a partir de gener 2023.

SOM FONTPINEDA presenta al·legacions per mantenir aquest 75% i també son rebutjades per l’equip de govern. Per tant, també hi vam votar en contra.

3r. La rebaixa de l’IBI del 0,01% que proposa l’equip de govern, sembla més un maquillatge per “tapar” les dues pèrdues anteriors, que no pas una rebaixa efectiva d’impostos.

SOM FONTPINEDA NO presenta al·legacions a aquest punt JA QUE HI ESTEM A FAVOR.

Però amb els vots d’Entesa i del PDF es rebutgen les nostres al·legacions i les noves ordenances entraran en vigor. I nosaltres, els veïns, hi sortirem perdent.

Veiem un exemple:

Un habitatge de 220.000€ de valor cadastral que paga 990 € d’IBI anual. Amb la bonificació antiga (50% de l’IBI durant 5 anys) tindria un estalvi d'uns 2.500 € (exactament 2.475€ durant els 5 anys, però deixem-ho en números rodons). Si en aquest habitatge s’instal·la:

- De 1 a 2 kWp: bonificació de 200€/any – 1.000 € en 5 anys – PÈRDUA DE 1.500 €

- De 2 a 3 kWp: bonificació de 250€/any – 1.250 € en 5 anys – PÈRDUA DE 1.250 €

- De 3 a 4 kWp: bonificació de 300€/any - 1.500 € en 5 anys – PÈRDUA DE 1.000 € -

aquesta és la instal·lació més comuna a Fontpineda

- De 4 a 5 kWp: bonificació de 350€/any – 1.750 € en 5 anys – PÈRDUA DE 750 €

- Més de 5 kWp: bonificació de 400€/any – 2.000 € en 5 anys – PÈRDUA DE 500 €

EN TOTS ELS CASOS, ES PERD. I aquesta pèrdua afecta molt especialment al tipus d’habitatge que tenim a Fontpineda.

A canvi d’això, l’equip de govern ens proposa una rebaixa del 0,01% sobre el coeficient de càlcul de l’IBI que passa del 0,45% actual sobre el valor cadastral, al 0,44% a partir del 2023. Per tant, aquest habitatge de 220.000€ de valor cadastral que pagava un IBI de 990€, amb el nou coeficient pagarà un IBI de 970€, el que representa una rebaixa anual de 20€ (en 5 anys, estem parlant de 100 € d’estalvi).

Si agafem el tipus mig a Fontpineda (de 3 a 4 kWp) estem parlant d’una bonificació en 5 anys de 1.500€ + els 100€ de l’IBI, un total de 1.600€, contra els 2.500€ que defensa SOM FONTPINEDA en l’exemple exposat.

De tota manera, es mantindrà la vigència de les condicions de les bonificacions atorgades fins el 31-12-22.

A les noves ordenances s’ha afegit un nou punt que determina que les condicions que regiran a partir del 2023 són susceptibles de ser canviades any a any. “Aquesta bonificació es concedirà per un període de 5 anys, mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament i així ho prevegi l’ordenança fiscal aplicable en CADA EXERCICI”.

Veïns, veïnes, compareu vosaltres mateixos la REBAIXA d’impostos que ha aprovat l’equip de govern amb el vot EN CONTRA de SOM FONTPINEDA, perquè pensem que és un perjudici molt gran per a tots nosaltres.

A més a més, SOM FONTPINEDA, com a defensora del medi ambient i de les energies renovables, considera que s’ha de potenciar i incentivar tot el que representi una millora pel medi natural en lloc de reduir o minimitzar el que fins ara havíem aconseguit amb un elevat grau d’èxit.


Ple ordinari 24 novembre 2022

Ple de 28 punts inclosos Prec i Preguntes, més un punt afegit d'urgència.

Punt 2: ens informen que el senyor Saldaña representant de Ciudadanos, abandona el seu grup i passa al grup de NO ADSCRITS. Ciudadanos queda sense Grup Municipal. Se'ns presenten diverses mocions, a totes hi vam votar a favor i ens hi vam adherir.

Punt 13, com a tot el llarg de la legislatura, no podien faltar les modificacions de crèdit. Sense quasi pressupostos aquests set anys, han funcionat a cop de modificacions de crèdit gràcies a uns romanents increïbles.

Inclouen un punt d'urgència relatiu a l'informe de secretaria sobre el Servei d'Escombraries. Ens informen de diverses contractacions, dues treballadores per l'Escola Bressol, una educadora social, un dinamitzador i una Tècnica d'Ocupació.

El punt 17 és l'Informe Anual de l'Òrgan interventor de l'exercici 2021.

Prenem atenció a l'apartat RESUM DE LES PRINCIPALS ANOMALIES EN INGRESSOS. Irregularitats en matèria d'ingressos. En aquest ple han donat compte de la informe de tresoreria del tercer trimestre 2022. Amb un total de: 14.489.469€ en ingressos, 13.097.443€ en pagaments, i un saldo de 6.970.980€

Finalment, a Prec i Preguntes, el senyor Armand Capdevila, representant de la plataforma NO AL TRIBUT METROPOLITA, va presentar una Moció que li van passar a Prec, malauradament no es va poder votar per part dels grups municipals.

Ple extraordinari 3 de novembre 2022

En aquest Ple urgent, ens presentaven l'Aprovació d'un Conveni amb l'AMB per la implantació de serveis energètics, plaques fotovoltaiques en cobertes d'edificis municipals i equipament municipals, vam fer una abstenció, ja que no era gens clar el benefici pel municipi, s'acompanyava d'informes en contra de secretaria i intervenció i tot presentat amb una urgència inacceptable, esdevinguda d'una mala praxi per part de l'equip de govern.

Ple extraordinari 27 d'octubre 2022

Dels 8 punts del Ple, més Precs i Preguntes, 2 són aprovacions d'esborranys d'Actes, en el tercer punt es demanava l'aprovació del reequilibri de la concessió del servei de la piscina i manteniment zona esportiva, abonament inversions pendents i resolució per mutu acord de la concessió. Amb informes desfavorables d'intervenció i secretaria, podent incórrer a delicte la seva aprovació, el punt va ser retirat en darrera instància per alcaldia.


Aprovació Modificació puntual del Pla Parcial La Torroja (ara aparcament públic), el nostre vot va ser en contra, pensem que s'haurien de dirigir a aconseguir altres fites pels veïns i veïnes i no a la venda del sòl urbà per habitatge.


Punt 5, aprovació de la segona pròrroga del contracte de la Recollida de Residus i Neteja Viària. El nostre vot va ser en contra, pensem que aquesta contractació s'està duent a terme d'una manera irresponsable.


Punt 6, aprovació del Compte General 2021, hi vam votar en contra. L'informe d'intervenció marcava greus deficiències i mesures correctores. La manca de transparència i mal govern que hem pogut copsar els darrers anys ens porta a una manca de confiança.


Punt 7, aprovació provisional de la primera revisió d'Ordenances 2023. Ens hi vam abstenir, ja que, hi inclou una petita rebaixa de l'IBI, mai menys preable, però no estem gens d'acord amb la retallada dels ajuts per la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques.


Punt 8. Aprovació de dues modificacions de crèdits, hi votem a favor, ja que es refereixen al pagament de despeses energètiques i bancàries esdevingudes per la situació actual, tot i la manca de previsió.


Ple ordinari 29 setembre 2022

El Ple va ser presencial. Tot i que s'ha demanat reiteradament, el Ple no es va poder seguir telemàticament i no va admetre participació a distància.


SOM FONTPINEDA va votar a favor de:


  • L’adhesió al Protocol marc d’actuació contra les agressions sexistes i/o per expressió de gènere en entorns d’oci a la Comarca del Baix Llobregat.

  • La verificació del Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit del PAU PLL1 delimitat per l’Av. de Prat de la Riba, Ronda de Santa Eulàlia i el parc del carrer de Cervantes.

  • Les modificacions de crèdits del pressupost general de l’Ajuntament de Pallejà núms. 73/2022 i 75/2022 corresponents a l'exercici 2022.

  • La correcció de l’error material detectat a l’acord del Ple Municipal de data 26.05.2022, relatiu a l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball (RLLT) del personal d’aquest Ajuntament.


SOM FONTPINEDA va votar en contra de


 • Les modificacions de crèdits del pressupost general de l’Ajuntament de Pallejà núms. 69/2022, 70/2022, 71/2022 i 72/2022 corresponents a l'exercici 2022.

SOM FONTPINEDA, es va abstenir en


 • La proposta de modificació de crèdits del pressupost general de l'Ajuntament de Pallejà per les mateixes raons de sempre de no poder votar de forma particularitzada modificacions independents. En algunes modificacions de crèdit, SOM FONTPINEDA estava a favor i en d’altres en contraPle ordinari 28 juliol 2022

El Ple va ser presencial. Tot i que s'ha demanat reiteradament, el Ple no es va poder seguir telemàticament i no va admetre participació a distància.


SOM FONTPINEDA va votar a favor de:


 • Adhesió al Pla per la diversitat sexual i de gènere del Baix Llobregat, 2020-2024.

 • Moció del Grup Municipal ERC-AM per l’aprovació del manifest de l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació en un sentit ampli i global.

 • Moció del Grup Municipal ERC-AM per a l'impuls de l'Agenda Rural de Catalunya


SOM FONTPINEDA va votar en contra de:


 • Les modificacions de crèdits del pressupost general de l’Ajuntament de Pallejà núms. 53/2022, 54/2022, 55/2022, 56/2022 i 57/2022 corresponents a l'exercici 2022.

 • Com ja ens te acostumats l’equip de govern, aquesta modificació és un pressupost encobert i manca molta d’informació que permeti la seva valoració i aprovació. No es permet votar de forma diferenciada les diferents modificacions de crèdit.

 • Les modificacions de crèdits del pressupost general de l’Ajuntament de Pallejà núms. 58/2022 i 59/2022 corresponents a l'exercici 2022

 • La modificació de l’Ordenança municipal de Convivència Ciutadana. Cap oferta de col·laboració i l’àmbit es centrat en casc urbà i s’obvia la resta de temes.

 • La modificació de crèdits del pressupost general de l’Ajuntament de Pallejà núm. 42/2022 corresponent a l'exercici 2022.

 • Es desestimen les nostres al·legacions sense raons que considerem correctes


SOM FONTPINEDA es va abstenir a:


 • Pròrroga forçosa del contracte per a la concessió administrativa per a la gestió i explotació del centre d’educació infantil primer cicle, ubicat al carrer de Ramón Llull núm. 5

Ple extraordinari 27 juny 2022

El Ple va ser presencial. Tot i que s'ha demanat reiteradament, el Ple no es va poder seguir telemàticament i no va admetre participació a distància.


SOM FONTPINEDA es va abstenir a:


 • Correcció de l’error material detectat en l’aprovació de la plantilla del Personal respecte als llocs de treball d’Educador/a Escola Bressol i Tècnic/a Auxiliar Escola Bressol

 • La concessionària del servei públic municipal de la Llar d’Infants municipal Les Rovires d’una compensació econòmica provisional corresponent al curs 2021/2022, pel manteniment de l’equilibri econòmic financer del contracte.


SOM FONTPINEDA va votar en contra de


 • La modificació de crèdits del pressupost general de l’Ajuntament de Pallejà núm. 42/2022, corresponent a l'exercici 2022.


Gran part d’aquestes modificacions corresponen als informes realitzats per l’Arquitecta Tècnica Municipal en les dates 13/06 – 14/06, un d’ells sobre la reparació d’una gran part d’edificis municipals (La Molinada, Zona Esportiva, Sala Pal.ladius, Castell, dependències de la Policia Local, La Nau, Casal de la gent gran, Serveis socials, i d’altres edificis culturals i educatius). Cóm és possible haver realitzat aquest estudi en 2 dies? Només un 4% d’aquesta modificació està destinada a Fontpineda


 • La modificació de crèdits del pressupost general de l’Ajuntament de Pallejà núm. 43/2022, corresponent a l'exercici 2022.


No hi ha cap programa d'impuls de l’activitat econòmica que es faci al Centre Cívic de Fontpineda


 • Modificació de crèdits del pressupost general de l’Ajuntament de Pallejà núm. 44/2022, corresponent a l'exercici 2022.


Mateixes raons que abans. Com ja ens te acostumats l’equip de govern, aquesta modificació és un pressupost encobert i manca molta d’informació que permeti la seva valoració i aprovació
Ple ordinari 26 maig 2022

El Ple va ser presencial. Tot i que s'ha demanat reiteradament, el Ple no es va poder seguir telemàticament i no va admetre participació a distància.


En aquest Ple no es va tractar cap assumpte relacionat directament amb Fontpineda.


SOM FONTPINEDA va votar a favor de:


 • Les dues festes locals al municipi de Pallejà per a l’any 2023.

 • Conveni de col·laboració regulador del finançament del servei especialitzat d’atenció a les persones (SEAP) del Baix Llobregat, per al període 2022-2024.

 • Moció dels Grups Municipals PSC-CP, ERC-AM i EP-ECG en defensa de l'avortament sense assetjament.

 • Modificació de les bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva per part de l’Ajuntament de Pallejà per al foment del comerç urbà adreçades al lloguer de locals comercials (Ajuts lloguer locals comercials-ApropAMB).

 • Moció del Grup Municipal PSC-CP contra l'ocupació il·legal i conflictiva d'habitatges al municipi.


SOM FONTPINEDA es va abstenir a:


 • Moció del Grup Municipal ERC-AM per aclarir els fets de l'espionatge contra el moviment independentista català.


SOM FONTPINEDA sempre vota abstenció en temes de política supramunicipal.Ple extraordinari 4 maig 2022

El Ple va ser presencial. Tot i que s'ha demanat reiteradament, el Ple no es va poder seguir telemàticament i no va admetre participació a distància.


SOM FONTPINEDA va votar en contra de:


 • Aprovació definitiva de la primera revisió de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2022.

 • Aprovació definitiva del pressupost de la Corporació per l’any 2022 i de la plantilla orgànica.


La raó és no haver negociat res amb els partits de la oposició i la poca inversió a Fontpineda


Ple ordinari 21 març 2022

El Ple va ser presencial. Tot i que s'ha demanat reiteradament, el Ple no es va poder seguir telemàticament i no va admetre participació a distància.


SOM FONTPINEDA va votar a favor de:


 • Moció dels Grups Municipals de l’EP-ECG, PDF, PSC-CP i C’s de suport als dictàmens del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat.

 • Aprovació provisional, si escau, de la “Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit del PAU PLL1 delimitat per l’Av. de Prat de la Riba, Ronda de Santa Eulàlia i el parc del carrer de Cervantes”.

 • Moció dels Grups Municipals de l’EP-ECG, PDF i PSC-CP per a la conversió de la Societat de Gestió d'Actius procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) en un instrument per garantir el dret a l'habitatge i els mecanismes de cessió als ajuntaments.

 • Moció dels Grups Municipals de l’EP-ECG, PDF, PSC-CP ERC-AM, C’s i SOM FONTPINEDA per donar suport a les mesures contra l'exclusió financera.

 • Moció del Grup Municipal ERC-AM per activar polítiques locals a favor del dret a l'habitatge digne.

 • Moció del Grup Municipal ERC-AM en defensa del cànon de residus a Catalunya.9.


SOM FONTPINEDA es va abstenir a:


 • Nous models tipus sobre causes d'incompatibilitat i declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos de càrrecs electes, així com de les normes de gestió del Registre d'Interessos de l’Ajuntament de Pallejà.

 • Inici de les actuacions administratives preparatòries del contracte administratiu del servei de recollida de residus i neteja viària a Pallejà.


SOM FONTPINEDA va votar en contra de:


  • Aprovació inicial del pressupost de la Corporació per l’any 2022 i de la plantilla orgànica.

La raó és no haver negociat res amb els partits de la oposició i la poca inversió a Fontpineda.


Ple extraordinari 28 febrer 2022

El Ple va ser presencial. Tot i que s'ha demanat reiteradament, el Ple no es va poder seguir telemàticament i no va admetre participació a distància.

En aquest Ple no es va tractar cap assumpte relacionat directament amb Fontpineda.


SOM FONTPINEDA va votar a favor de la constitució del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge de l’Ajuntament de Pallejà.


SOM FONTPINEDA va votar en contra de la designació dels representants de l’Ajuntament de Pallejà a la Comissió de seguiment del Conveni de col•laboració entre

l’AMB i l’Ajuntament de Pallejà per a la prestació del servei públic de transport col•lectiu urbà de viatgers i del Conveni de col•laboració entre l’AMB i l’Ajuntament de

Pallejà per al finançament del servei públic de transport col•lectiu urbà de viatgers al municipi de Pallejà.


Considerem que la Comissió de seguiment no és l’adequada per defensar els interessos dels usuaris del servei.


SOM FONTPINEDA va votar, per consideracions tècniques, en contra d’aprovar provisionalment, la primera revisió de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2022. Si es

vota a favor en aquest moment, no es poden presentar al·legacions en el futur.


SOM FONTPINEDA va votar en contra de la modificació de crèdits del pressupost general de l’Ajuntament de Pallejà número 08/2022, corresponent a l'exercici 2022.

Com ja ens te acostumats l’equip de govern, aquesta modificació és un pressupost encobert (que no s’ha presentat aquest any) i manca molta d’informació que permeti la

seva valoració i aprovació.

Ple ordinari 27 gener 2022

El Ple va ser telemàtic i es pot seguir a


https://www.youtube.com/channel/UCXWNz-ThUH7H23llPO_bU-g


En aquest Ple no es va tractar cap assumpte relacionat directament amb Fontpineda.
SOM FONTPINEDA va votar a favor de l’increment de retribucions de personal per a l’exercici 2022. S’augmenta el 2% del sou a Funcionaris, Personal Laboral, Interins i

Polítics de Govern.


SOM FONTPINEDA va votar a favor del pla local de prevenció de residus de Pallejà 2021-2026.Abans dels PRECS, el Sr. Segura, portaveu de l’equip de govern, va fer un discurs meeting electoral oferint un esforç col·lectiu de tots els grups municipals per millorar

Pallejà.


SOM FONTPINEDA va agraïr les paraules però aquest oferiment hauria estat bé al principi de la legislatura. Ara sembla un començament de campanya electoral. No va

esmentar per res a SOM FONTPINEDA.Els precs i preguntes del regidor de SOM FONTPINEDA es poden sentir a les 1h24m d'haver començat el Ple.


Destaquem els següents precs de SOM FONTPINEDA:


Sobre el nostre Dret Fonamental: El Dret de Participació Política (Aquest Prec el presenta PSC en nom de l’oposició). Els Plens de 4 hores vulneren els nostres drets

fonamentals per fer factible el correcte control i fiscalització dels òrgans de govern. És al nostre torn de paraula la que surt afectada i culpabilitzada de no disposar de

temps (els Plens no tenen limitació en les ordenances Municipals).


Vam demanar que se’ns facilitin les Resolucions d’Alcaldia dins el termini i en la forma escaient per ser correctament analitzades. Per exemple cada quinze dies, és a dir,

dos cops al mes, se’ns entreguin les R.A. dels quinze dies anteriors. (Aquest Prec el presenta PSC en nom de l’oposició).


Vam presentar la problemàtica de les fases de la llum i bombetes foses als carrers de la urbanització. Ens responen que sempre hi ha problemes que estan intentant

solucionar.


Vam demanar que se solucionin les fuites d’aigua a Rda Montmany i Parc dels Encantats.


Vam demanar que s’obri la font del Parc Central, tancada des de fa temps.Plens Ajuntament 2021

Ple ordinari 25 novembre 2021

El Ple va ser presencial però tot i les les mesures de protecció vigents per la COVID, la disposició de seients disponibles pel públic i la configuració del regidors, va ser la mateixa que abans de la pandèmia sense guardar distància de seguretat.


En aquest Ple no es va tractar cap assumpte relacionat directament amb Fontpineda.


SOM FONTPINEDA va votar a favor:

· Per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal. De la moció del Dia Internacional contra la violència envers les dones.

· Per al traspàs real de Rodalies a la Generalitat de Catalunya,

· Per la normativa que regula l'impost de la plusvàlua

· Per exigir mesures que frenin l'escalada de preus de l'electricitat

· Pel rebuig a la providència del tribunal suprem i de suport al model d’immersió lingüística de CATALUNYA. SOM FONTPINEDA no es posiciona sobre temes de política general. Però donat que el model d’immersió lingüística de CATALUNYA genera un fort consens social des de fa molts anys, i estem totalment d’acord, hem votat a favor.

· Pel conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Pallejà per al finançament del servei públic de transport col•lectiu urbà de viatgers al municipi de Pallejà. Sembla que la integració del Fontpibus a la AMB serà una realitat a mitjans de 2022.


SOM FONTPINEDA es va abstenir a:

· La devolució de la garantia definitiva i complementària i constitució de nova garantia definitiva del contracte de concessió administrativa d’una superfície alimentària amb aparcament vinculat.

· La denegació d’una segona indemnització per danys i perjudicis a l’adjudicatari del contracte administratiu especial per a l’ús i explotació del bar del pavelló municipal, per la suspensió del contracte durant el període d’emergència.


Ple extraordinari 28 octubre 2021

El Ple va ser presencial però tot i les les mesures de protecció vigents per la COVID, la disposició de seients disponibles pel públic i la configuració del regidors, va ser la mateixa que abans de la pandèmia sense guardar distància de seguretat.


El Ple va estat convocat amb 48 hores d'antelació. No hi va haver temps material per estudiar amb detall els 10 punts de l'ordre del dia. Per aquest motiu SOM FONTPINEDA es va abstenir en diferents punts relacionats amb nous nomenaments i dedicacions del Grup Municipal d’Entesa i de l’equip de govern.


Tot i que el pla és millorable referent a Fontpineda (SOM FONTPINEDA va presentar al·legacions), SOM FONTPINEDA va votar a favor del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals 2021-2026 de Pallejà.


SOM FONTPINEDA va votar en contra de la primera pròrroga del contracte del servei de recollida i transport de residus i neteja viària de l’Ajuntament de Pallejà. És incomprensible que encara no estigui llesta la nova licitació. D’altra banda, l’Ajuntament no va comunicar a temps que s'executava la pròrroga tal i com així es deia al contracte, i s’auto-prorroga a canvi d'unes clàusules que ens semblen abusives, com que el camió de més de 13 anys, si es fa malbé, ho paga l'Ajuntament.


Es va aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Pallejà corresponent a l’exercici econòmic de 2020. SOM FONTPINEDA va votar en contra al considerar que les inversions a Fontpineda han estat mínimes i que hi ha hagut a la nostre urbanització despeses innecessàries.


SOM FONTPINEDA va votar en contra de les modificacions de crèdits del pressupost general de l’Ajuntament de Pallejà. L’equip de govern de l’Ajuntament de Pallejà no ha presentat pressupostos per aquest any (només 2 pressupostos en 6 anys) i aquestes modificacions de crèdit només son uns nous pressupostos encoberts. L’any passat van dir que no havien presentat pressupostos per la COVID. Però aquest any no hi ha cap excusa.

Ple ordinari 30 setembre 2021

El Ple va ser presencial, però degut a les mesures de protecció per la COVID, el número de seients disponibles pel públic va ser de quatre, el que es clarament insuficient per la correcta informació a la ciutadania. Per aquest motiu, SOM FONTPINEDA ha demanat reiteradament que els Plens es gravin i puguin estar disponibles al YouTube de l’Ajuntament. Però mai hem tingut resposta. La sessió es va poder seguir en directe a través de l'emissora municipal Ràdio Pallejà (107.8 FM) que malauradament no es pot sintonitzar a Fontpineda.

SOM FONTPINEDA es va abstenir en la proposta de modificació de crèdits del pressupost general de l’Ajuntament de Pallejà per les mateixes raons de sempre de no poder votar de forma particularitzada modificacions independents. L’abstenció aquesta vegada es deu a no impedir actuacions de rehabilitació a Pallejà i actuacions per la gent gran a Pallejà.

SOM FONTPINEDA va votar a favor de la modificació de crèdit del pressupost general de l’Ajuntament de Pallejà referent a la Indemnització de Responsabilitat Patrimonial que afecta a un veí de Fontpineda.

Les preguntes del regidor de SOM FONTPINEDA es van referir a: 1) al·legacions del PPI que no hem rebut cap resposta, 2) conveni Fontpibus i AMB portem dos anys d’espera, 3) robatoris al camp de futbol, 4) afectació de Fonrtpineda amb el nou planejament urbanístic de l’Àrea Metropolitana, 5) informació de la Masia Can Montmany relativa als últims esdeveniments.

Ple ordinari 29 juliol 2021 (Telemàtic)

El Ple va ser telemàtic i està disponible al YouTube de l’Ajuntament de Pallejà.

https://www.youtube.com/channel/UCXWNz-ThUH7H23llPO_bU-g

En aquest Ple no es va tractar cap assumpte relacionat directament amb Fontpineda.

SOM FONTPINEDA va votar a favor de la proposta de l’Associació de Veïns de Pallejà per demanar la normalització de l'activitat sanitària al centre d'atenció primària de Pallejà.

SOM FONTPINEDA va votar a favor de la “Modificació Puntual del Pla General Metropolità” delimitat per l’Av. Prat de la Riba, Ronda de Santa Eulàlia i el parc del carrer de Cervantes”.

SOM FONTPINEDA es va abstenir a la moció referent a l'allargament de la tercera pista a l'Aeroport del Prat (Aeroport Barcelona - El Prat Josep Tarradellas). La raó va ser que cal tenir mes informació, escoltar els tècnics, veure quin es el model realment de futur i actuar amb el màxim respecte al medi ambient.

SOM FONTPINEDA es va abstenir en la proposta de modificació de crèdits del pressupost general de l’Ajuntament de Pallejà per les mateixes raons de sempre de no poder votar de forma particularitzada modificacions independents. L’abstenció aquesta vegada es deu a no impedir actuacions a Fontpineda.

Les preguntes del regidor de SOM FONTPINEDA es van referir a: 1) tancament de les fonts de Fontpineda, 2) gestió dels boscos i risc d’incendis, 3) al·legacions al PPI (Pla de Protecció contra Incendis), 4) serveis de neteja a Fontpineda, 5) instàncies sense resposta. Cal destacar que SOM FONTPINEDA ha presentat instàncies relatives al Fontpibus i no s’ha obtingut cap resposta per part de l’Ajuntament.

Les preguntes del regidor de SOM FONTPINEDA es poden escoltar a les 3h13m d’haver començat el Ple.

Ple extraordinari 21 juny 2021 (Telemàtic)

El Ple va ser telemàtic. Per motius que desconeixem, aquest Ple no es troba disponible al YouTube de l’Ajuntament de Pallejà. En aquest Ple no es va tractar cap assumpte relacionat directament amb Fontpineda.

SOM FONTPINEDA es va abstenir en l’aprovació del Pla d’Acció Supramunicipal per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a 13 municipis del Baix Llobregat. Tot i que al setembre de 2019 ja es va aprovar per unanimitat la proposta, val a dir que no s’ha creat cap comissió per consensuar el tema. SOM sempre ha ofert el seu ajut i mai ens han cridat. No entenem que si es va votar al 2019, què es vota ara? Ens han presentat un document en dos dies quan fa dos anys ens van dir que es formarien comissions. D’altra banda, l’Equip de Govern ha tractat de Trumpistes i populistes als regidors de l’oposició i a SOM FONTPINEDA. Amb aquestes acusacions es fa difícil generar confiança en l’equip de Govern.

SOM FONTPINEDA va votar en contra de modificacions de crèdits del pressupost general de 2021 (prorrogat) per la mateixa raó de no poder votar de forma individualitzada cada modificació.

Ple ordinari 27 maig 2021 (Telemàtic)

El Ple va ser telemàtic i es pot seguir al link

https://www.youtube.com/channel/UCXWNz-ThUH7H23llPO_bU-g


En aquest Ple no es va tractar cap assumpte relacionat directament amb Fontpineda.


SOM FONTPINEDA va votar en contra de modificacions de crèdits del pressupost general prorrogat de 2021 (1h26m del Ple). Seguin la (mala) costum de l’equip de govern, es van votar varies modificacions juntes el que va fer que no es poguessin particularitzar per separat modificacions independents. SOM FONTPINEDA, i d’altres partits de l’oposició, ha demanat reiteradament separar les votacions per poder votar de forma individualitzada. Però l’equip de govern no ha atès mai aquesta petició.

Les preguntes del regidor de SOM FONTPINEDA es poden escoltar a les 2h31m d’haver començat el Ple. Destaquem el requeriment sobre els actes vandàlics ocorreguts a l’escola l’Oreig. La Sra. Alcaldessa va contestar que no en saben res i que ja ho investigaran (en el moment de portar a impremta aquesta revista, novembre 2021, no s’ha donat cap informació). D’altra banda SOM FONTPINEDA va requerir en un passat Ple sobre la retirada d’una pintada masclista a una paret privada del Passeig de les Masies. En aquest Ple es va tornar a demanar sobre l’esmentada retirada i la Sra. Alcaldessa va contestar que es un acte administratiu i que requereix temps.

Ple extraordinari 4 maig 2021 (Telemàtic)

El Ple va ser telemàtic i es pot seguir al link

https://www.youtube.com/channel/UCXWNz-ThUH7H23llPO_bU-g

SOM FONTPINEDA va votar a favor:

· de l’adhesió i participació en el Programa “Servei Local de Teleassistència anys 2021-2024” de la Diputació de Barcelona.

· de la modificació de crèdits del pressupost general de l’Ajuntament de Pallejà núm. 28/2021, corresponent a l'exercici 2021 (pagament resolució judicial en contra de l’Ajuntament).

· de la modificació de crèdits del pressupost general de l’Ajuntament de Pallejà núm. 29/2021, corresponent a l'exercici 2021 (obres per finançar el 25% de l’arranjament del riu).

SOM FONTPINEDA va votar en contra de:

· de la modificació del contracte de serveis de recollida i transport de residus municipals i neteja viària. Durant el Ple, l’equip de govern primer demana que cada grup voti (sense cap explicació del regidor responsable) i després el regidor ho explica. Això no son maneres de plantejar les coses. Existeixen dos informes tècnics negatius de la interventora i la secretària. El plec del contracte preveu que el manteniment va a càrrec de l’empresa. Ara ho està pagant l’Ajuntament i es vol seguir així. D’altra banda, s’ha executat la modificació del contracte abans de la seva aprovació pel Ple.

SOM FONTPINEDA es va abstenir en:

· les modificacions de crèdits del pressupost general de l’Ajuntament de Pallejà núms. 30/2021, 31/2021, 32/2021, 33/2021, 34/2021, 35/2021, 36/2021, 37/2021 i 38/2021, corresponent a l'exercici 2021. (Exp. 66/2021).

· les modificacions de crèdits del pressupost general de l’Ajuntament de Pallejà núms. 39/2021, 40/2021 i 41/2021, corresponent a l'exercici 2021. (Exp. 66/2021).

o Seguin la (mala) costum de l’equip de govern, es van votar varies resolucions juntes el que va fer que no es poguessin particularitzar per separat temes independents. SOM FONTPINEDA, i d’altres partits de l’oposició, ha demanat reiteradament separar les votacions per poder votar de forma individualitzada. Però l’equip de govern no ha atès aquesta petició. Es poden veure les intervencions de SOM FONTPINEDA a 1h11m, 1h22m, i 1h55m del Ple.

o Tal i com s’estan fent les coses, la manera d'agrupar les partides, la poca transparència, i el fet que semblen uns pressupostos encoberts, ens haguessin fet votar en contra. Però per no impedir que realitzin actuacions al poble i a Fontpineda, SOM FONTPINEDA va votar abstenció.

o Ens hem assabentat d’aquesta proposta dos dies abans i no hem tingut temps d’analitzar tots els documents.

o Es presenta una modificació de crèdit de més 1,5 milió € barrejant conceptes sense tenir el pressupost del 2021 aprovat. També es demana un prèstec de 1 milió cent mil euros el que farà pujar el deute de l’Ajuntament al 48%.

o No s’ha parlat amb cap grup de l’oposició per informar ni menys per pactar aquestes modificacions de crèdit que afecten a actuacions del poble i Fontpineda. SOM FONTPINEDA pensa que Fontpineda és la gran perjudicada d’aquestes modificacions de pressupostos.

o Molts documents diuen que estan signats per tècnics però ho signen només els regidors de l’equip de govern.

o Malgrat la insistència del regidor de SOM FONTPINEDA, no s’explica perquè no es tenen pressupostos presentats. Cal destacar la intervenció del regidor d’hisenda, Sr. Parera (1h46m del Ple) a on es diu que no es tenen pressupostos per no malbaratar recursos. D’altra banda també es sorprenent el que diu el Sr Parera (1h18m del Ple) referent a que SOM FONTPINEDA vota abstenció per covardia. Sense comentaris.
Ple ordinari 25 març 2021 (Telemàtic)

El Ple va ser telemàtic i es pot seguir al link

https://www.youtube.com/channel/UCXWNz-ThUH7H23llPO_bU-g

En aquest Ple no es va tractar a l’ordre del dia cap assumpte relacionat directament amb Fontpineda.

SOM FONTPINEDA va donar suport a les mocions:

· dictamen del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat.

· defensa de la preservació de l’ordre públic democràtic i en suport als Mossos d’Esquadra.

· commemoració del Dia Internacional de les Dones.

SOM FONTPINEDA va votar a favor:

· d’unes noves bases específiques per a l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament per al foment de l’auto ocupació de persones treballadores autònomes.

· d’unes noves bases específiques per a l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament a les empreses, per a la contractació de persones desocupades del municipi.

· d’unes bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva per part de l’Ajuntament de Pallejà per al foment del comerç urbà adreçades al lloguer de locals comercials.

· en relació amb els talls de subministrament elèctric i l'increment del preu de la llum.

· en l’actualització de l’encomanda de gestió i del conveni-tipus sobre l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona (DIBA) i formalització d’una addenda entre aquest Ajuntament i la citada DIBA.

· de la diversitat de gènere i per la igualtat de drets de les persones trans.

· demanar que les perruqueries i els centres d’estètica passin del 21% al 10% de l’IVA

· sobre el Tribut Metropolità, després de la Resolució del Síndic de Greuges de Catalunya (proposta de l’Associació de Veïns de Pallejà i la Plataforma No Tribut AMB).

SOM FONTPINEDA es va abstenir en la moció de suport a l’Amnistia. SOM FONTPINEDA és un partit que NO es posiciona sobre aspectes de política general.

SOM FONTPINEDA es va abstenir en el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals 2021-2026 de Pallejà. Després d’analitzar el mapa dels hidrants, no ni ha cap a on es va declarar un incendi fa anys. La franja forestal està en un estat precari. No estem en contra del Pla, però el trobem faltat d’aportacions. Presentarem al·legacions per modificar el Pla per millorar-ho.

SOM FONTPINEDA es va abstenir en el Conveni de col·laboració entre l'AMB i l'Ajuntament de Pallejà per al manteniment i gestió del Parc de La Molinada. SOM FONTPINEDA no està en contra de millorar el Parc de la Molinada però considerem que no s’estan prioritzant actuacions que son més importants.

SOM FONTPINEDA es va abstenir a les modificacions de crèdits del pressupost general de l’Ajuntament de Pallejà núms. 23/2021, 24/2021 i 25/2021 corresponent a l'exercici 2021. Seguin la (mala) costum de l’equip de govern, es van votar varies resolucions juntes el que va fer que no es poguessin particularitzar per separat temes independents. SOM FONTPINEDA, i d’altres partits de l’oposició, ha demanat reiteradament separar les votacions per poder votar de forma individualitzada. Però l’equip de govern no ha atès aquesta petició. Es poden veure les al·legacions de SOM FONTPINEDA a partir de 1h26m del Ple. En aquest mateix punt no ens podem perdre la intervenció del regidor del PDF a 1h39m del Ple: Per primera vegada estem solucionat els problemes de Fontpineda (sense comentaris).

SOM FONTPINEDA es va abstenir en el reconeixement extrajudicial de crèdits 02/2021 referit a factures pendents d’aplicació al pressupost de l’exercici 2020 donat que no estem d’acord en determinades despeses.

Les preguntes (i respostes) sobre temes de Fontpineda posades per SOM FONTPINEDA estan disponibles a partir de les 2h55m del Ple.


Ple extraordinari 11 febrer 2021 (Telemàtic)

Aquest Ple va ser demanat a través d’una moció, pels grups PSC-CP, ERC-AM i SOM FONTPINEDA per tractar de la seguretat ciutadana a Pallejà com a resulta dels incidents ocorreguts al centre del poble el 16 de gener de 2021.

Els punts de la moció van ser:

· Explicació dels incidents ocorreguts el dia 16 de gener de 2021.

· Situació de la seguretat i vandalisme al municipi de Pallejà.

· Actuacions previstes i dutes a terme per l’equip de govern respecte els incidents del darrer 16 de gener de 2021.

· Disseny i implementació d’un pla d’actuació de diferents punts per millorar la seguretat a Pallejà.

Els membres de l’equip de govern van donar explicacions dels incidents. D’altra banda, els partits proposants de la moció van denunciar la falta de col·laboració de l’equip de govern en temes de seguretat. Aquesta col·laboració milloraria de ben segur la seguretat a Fontpineda i Pallejà. Però mai ens han trucat.

El Ple es pot seguir a:

https://www.youtube.com/channel/UCXWNz-ThUH7H23llPO_bU-g

Ple ordinari 28 gener 2021 (Telemàtic)

En aquest Ple no es va tractar cap assumpte relacionat directament amb Fontpineda.

Es va aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Pallejà corresponent a l’exercici econòmic de 2019. SOM FONTPINEDA va votar en contra al considerar que les inversions a Fontpineda han estat mínimes i que hi ha hagut a la nostre urbanització despeses innecessàries.

SOM FONTPINEDA va fer 18 preguntes relacionades amb Fontpineda. Entre d’altres, vam preguntar la situació de la tanca il·legal de l’entrada a Can Montmany de Sobrerroca, obres de Via Bellavista, obres de Via Alegria, problemes de velocitat a Fontpineda, etc.

El Ple es pot seguir a

https://www.youtube.com/channel/UCXWNz-ThUH7H23llPO_bU-g

i les preguntes (i respostes) sobre temes de Fontpineda estan disponibles a partir de les 2h26’ de començament del Ple.

Destaquem que una de les respostes del President de la CMGF va ser: No ens preguntem el que Pallejà pot fer per mi, sinó que puc fer jo per Pallejà, en una molt mala còpia del llegendari discurs del President Kennedy.

Finalment, volem expressar la nostre sorpresa i preocupació perquè la Sra. Alcaldessa ens va criticar per haver ocupat tant de temps de Ple, en les nostres preguntes. Nosaltres no tenim cap culpa que els membres de l’equip de govern ocupin per si mateixos gran part del Ple, i que només es contractin 4 hores de sistema de software per transmetre i gravar el Ple. Per què no es contracten més?

Ple extraordinari 20 gener 2021 (Telemàtic)

Sorteig dels membres de les meses electorals amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya 2021.

El Ple es pot seguir a:

https://www.youtube.com/channel/UCXWNz-ThUH7H23llPO_bU-g

Plens Ajuntament 2020

Ple extraordinari 29 desembre 2020 (Telemàtic)

En aquest Ple no es va tractar cap assumpte relacionat directament amb Fontpineda.

Es va aprovar la modificació de l’Ordenança municipal de Convivència Ciutadana. SOM FONTPINEDA es va abstenir. Es van proporcionar més de 300 documents per llegir en 3 dies. No s’ha tingut temps per llegir tots els documents, ni se’ns va convocar a cap reunió ni s’ha convocat la comissió que es va formar fa temps. SOM FONTPINEDA no entén com en un tema tant important, se’ns proporcionen més de 300 documents sense temps material per llegir-los.

D’altra banda, i com a tema important, entre d’altres, es fixa la velocitat màxima al poble de 30 km/h. Cal notar que s’ha canviat la velocitat en un any de 40 a 30 km/h.

Es va aprovar de forma definitiva la primera revisió de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2021 i no es va admetre cap de les al·legacions presentades.

Es va aprovar de forma provisional la Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit delimitat pel carrer Joan Maragall i l’av. Prat de la Riba (antiga zona Paradís). Això implica la construcció de pisos i zones d’equipaments i la restauració de la Masia per 100.000 Euros. No es te un pla definit de la construcció dels pisos i hi han tècnics que asseguren que la restauració de la Masia, pot arribar a un cost d’un milió d’Euros. SOM FONTPINEDA va votar en contra donat que existeixen d’altres prioritats a Pallejà i Fontpineda.

Es va aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits 04/2020 referit a despeses derivades del contracte de concessió administrativa per a la gestió dels serveis municipals de neteja viària i recollida de residus finalitzat el dia 31.10.2019. SOM FONTPINEDA va votar en contra donat que la mateixa interventora de l’Ajuntament diu que hi han irregularitats en el procediment. SOM FONTPINEDA sempre ha ofert la seva col·laboració en aquest tema al regidor de Medi ambient Sr. Carbonell, que mai ens ha contestat.


El Ple es pot seguir a

https://www.youtube.com/channel/UCXWNz-ThUH7H23llPO_bU-g

Ple ordinari 26 novembre 2020 (Telemàtic)

En aquest Ple no es va tractar cap assumpte relacionat directament amb Fontpineda.

SOM FONTPINEDA va votar a favor de l’aprovació de la modificació de la plantilla municipal. S’han convocat dues places noves de policia.

SOM FONTPINEDA es va abstenir en la modificació de la Relació de Llocs de Treball donat que no existeix consens entre el comitè d’empresa i l’equip de govern.


El Ple es pot seguir al link

https://www.youtube.com/channel/UCXWNz-ThUH7H23llPO_bU-g

Ple extraordinari 30 octubre 2020 (Telemàtic)

SOM FONTPINEDA no entén perquè molt sovint hi ha Plens extraordinaris en comptes d’ordinaris quan els temes a tractar es podrien debatre de la mateixa manera en Plens ordinaris. Serà perquè als Plens extraordinaris no es permeten d’altres preguntes addicionals dels regidors ni del públic assistent?

En aquest Ple no es va tractar cap assumpte relacionat directament amb Fontpineda.

Es va aprovar de forma provisional la primera revisió de les Ordenances fiscals per a l’exercici 2021. SOM FONTPINEDA es va abstenir per manca d’informació sobre la taxa del IBI. D’altra banda, seguin la (mala) costum de l’equip de govern, es van votar varies resolucions juntes el que va fer que no es poguessin particularitzar per separat temes independents. SOM FONTPINEDA, i d’altres partits de l’oposició, ha demanat reiteradament separar les votacions per poder votar de forma individualitzada. Però l’equip de govern no ha atès aquesta petició.


El Ple es pot seguir al enllaç

https://www.youtube.com/channel/UCXWNz-ThUH7H23llPO_bU-g

Ple ordinari 24 setembre 2020

Aquest Ple havia de ser telemàtic donada la situació personal d’un membre del Consistori. Després de quasi dues hores d’espera, es va cancel·lar per problemes tècnics i es va posposar pel dia 25 de setembre. El dia 25 va succeir el mateix i es va convocar presencial pel dissabte 26. Esperem que de cara al futur, es resolguin els problemes per poder dur a terme Plens telemàtics amb normalitat.

Se’ns va informar d’una modificació de crèdit (36/2020) de 10.000 Euros a parcs i jardins. Prioritari? Pensem que no.

SOM va fer 15 preguntes referents a Fontpineda. Entre elles:

Vam comunicar que s’havia fet un abocament de runa a Via Dr. Torruella. El resum de la resposta de la Sra. Alcaldessa va ser que si volíem fer una demanda, la féssim.

Vam denunciar el plantament d’arbres no autòctons en contra de les recomanacions del Departament de Territori i Sostenibilitat i no vam rebre cap explicació coherent.

Vam aplaudir la reacció de l’Ajuntament a l’ocupació d’un habitatge al poble, però vam criticar la falta d’actuacions a Fontpineda.

SOM FONTPINEDA vol denunciar que les respostes obtingudes per l’equip de govern son sempre vagues, imprecises i poc rigoroses. Esperem que en el futur les actituds canvn i prenguin en consideració les necessitats de Fontpineda exposades pels seus representants.

Ple ordinari 30 juliol 2020

Som Fontpineda va presentar una moció en relació als greus problemes de seguretat vial a Fontpineda i un altre en relació als greus problemes de seguretat I ocupacions a Fontpineda. Les mocions van ser desestimades I l’equip de govern les va convertir en precs. L’equip de govern es va donar per informat. Fins avui.

El President de la CMGF va presentar dues propostes de modificació de crèdit del pressupost general. La primera per gastar 8.500 Euros addicionals a parcs i jardins i la segona de 8.600 Euros per manteniment de via pública.

Som FONTPINEDA no està d’acord en dedicar encara més pressupost municipal al manteniment de jardins. Hi han altres necessitats més urgents. D’altra banda si que estem totalment d’acord en augmentar el pressupost per manteniment de la via pública.

Les modificacions de crèdit es van presentar de forma conjunta el que implica una sola votació. SOM FONTPINEDA va demanar reiteradament dues votacions diferents però no es va concedir per part de l’equip de govern. Donat aquest context ens vam abstenir.

Ple extraordinari 2 juliol 2020

Al mes de juliol i a causa de la situació de rebrot de la COVID-19 que s’estava vivint al municipi i sabent que hi ha persones de risc entre els regidors de l’Ajuntament, es va sol·licitar a l’alcaldessa que tingués en consideració que el Plens es realitzin de forma telemàtica. La sol·licitud va ser denegada al·legant:

Garantir la seguretat jurídica dels acords que es prenguin durant la sessió plenària, atès que no està clara la seva legalitat en cas de ser aprovats en un Ple telemàtic, per la qual cosa acabarien essent nuls de ple dret.

No entenem aquesta resposta donat que varis Plens municipals durant el confinament van ser telemàtics a Pallejà i a la resta del país. Cap d’aquests Plens és legal?

En aquest Ple no es va tractar de cap assumpte relacionat amb Fontpineda.

Ple ordinari 28 maig 2020

Moció conjunta dels Grups Municipals EP-ECG, PDF, ERC-AM, C's, PSC-CP i SFP per a l'extensió del tramvia des de Sant Feliu de Llobregat al Polígon el Pla; Molins de Rei, fins l'intercanviador FGC a Sant Vicenç dels Horts i Pallejà.

SOM FONTPINEDA va votar a favor

Moció dels Grups Municipals ERC-AM, PSC-CP i SOM per una Taula de Ciutat per gestionar conjuntament la crisi post COVID-19

SOM FONTPINEDA va votar a favor i és va aprovar per unanimitat. En el moment d’imprimir aquesta publicació, l’Equip de Govern de l’Ajuntament NO havia convocat l’esmentada Taula de Ciutat.

Ple extraordinari 18 maig 2020

Durant la època més complexa de la pandèmia del COVID-19, l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Pallejà no va convocar mai als Grups Municipals ni per donar informació ni per consensuar propostes d’actuacions pel municipi. En aquest context, els Grups Municipals PSC-CP, SOM i ERC-AM van demanar un Ple Extraordinari per tractar aquesta problemàtica.

En aquest Ple, l’equip de Govern va donar explicacions sobre:

· Serveis de neteja i desinfecció.

· Seguretat i compliment de les restriccions de mobilitat.

· Suspensió de terminis i aplaçaments en el pagament de tributs municipals.

· Actuacions de caire econòmic i social.

· Ajuts directes autònoms i petits empresaris, amb especial atenció a hostaleria i petit comerç.

· Ajuts pel manteniment de l’ocupació.

· Polítiques de foment i estímul del consum.

· Atenció a persones vulnerables i especialment, si fos el cas, a les de violència de gènere.

· Recomanacions transmeses a les ciutadanes i ciutadans

Agraïm les explicacions donades, però considerem que van arribar amb molt de retard. Analitzades, veiem que s’han fet coses puntuals, però creiem que insuficients. Estem segurs que s'hagués pogut fer més i millor amb un consell format per tots els actors representatius del municipi. Esperem que amb l'impuls d'aquest Ple Extraordinari, proposat per SOM FONTPINEDA, ERC i PSC, l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Pallejà passi a tenir una actitud de cooperació amb tots els partits polítics i institucions de Pallejà.

Les següents resolucions es van aprovar per unanimitat:

· MODIFICAR la dinàmica actual de l’Equip de Govern que fins el moment no ha estat ni tant sols informativa, per passar a ser col·laborativa.

· REALITZAR reunions setmanals telemàtiques entre els portaveus dels diferents grups que integrem el Ple del nostre Ajuntament.

Ple extraordinari 30 abril 2020

Aprovació definitiva del Pressupost General de l’Ajuntament de Pallejà per a l’exercici 2020.

SOM FONTPINEDA es va mantenir en la seva posició inicial i va votar en contra.

Ple extraordinari 20 febrer 2020

Aprovació inicial, si escau, del Pressupost General de l’Ajuntament de Pallejà per a l’exercici 2020, presentat per l’equip de Govern: Entesa + Partit pel Desenvolupament de Fontpineda (PDF).

SOM FONTPINEDA havia presentat esmenes al Pressupost donat que no incloïa inversions a Fontpineda. El Pressupost va ser aprovat però SOM FONTPINEDA va votar en contra al no incloure cap esmena de les presentades.

Donat que la pandèmia del COVID-19 no permet fer Plens presencials, els següents Plens van ser telemàtics i retransmesos per YouTube. Es poden consultar al canal Youtube de l’Ajuntament:

https://www.youtube.com/channel/UCXWNz-ThUH7H23llPO_bU-g

Ple ordinari 30 gener 2020

Moció conjunta dels Grups Municipals SOM, PSC-CP i ERC-AM en relació a l’estat de decadència dels serveis de llum i comunicacions aèries a Fontpineda i La Magina.

Els esmentats grups municipals van interposar moció per millorar els serveis a Fontpineda i la Magina. Per decisió de l’Alcaldia la moció va passar a prec i no és va poder votar. L’alcaldia simplement es va donar per assabentada.

Plens Ajuntament 2019

Ple extraordinari 19 desembre 2019

Es van aprovar les ordenances fiscals de l’any 2020.

La modificació més important és la reducció del gravamen del IBI de les zones esportives del 0.90 al 0.70 i de la resta del 0.47 al 0.45.

Això implica que l’Ajuntament deixa d’ingressar aproximadament uns 210.000 Euros. SOM va votar a favor perquè aquesta reducció afavoreix a tots els veïns de Pallejà, però lamenta que s'ha fet arrel de la imposició del tribut metropolità, per tant malmet els pressupostos de l’ajuntament.

Esperem que aquesta reducció no impliqui una reducció dels serveis oferts per l'Ajuntament.

Ple ordinari 28 novembre 2019

Es va aprovar modificar la aplicació de la plusvàlua per herència amb una reducció del 95% en determinats supòsits i la creació d’una nova taxa per l’emissió de documents, amb una sèrie de criteris tècnics i administratius.

L’equip de govern va presentar les mocions juntes i no les va permetre votar per separat. S’ha demanat repetidament que els punts a aprovar es presentin de tal manera que permetin que cada punt es voti per separat. No és va concedir.

SOM està a favor de la reducció de la plusvàlua però en contra d’una nova taxa

SOM va votar a favor de les moció presentada per C’s i de la presentada conjuntament per SOM, PSC-CP i ERC-AM per rebutjar el nou impost metropolità.

SOM va votar en contra de la moció presentada per l’equip de govern per rebutjar el nou impost metropolità perquè l’alcaldessa no ha fet res, des de la seva posició al Consell de l’àrea Metropolità, per minimitzar l’impacte als habitants de Pallejà ni per demanar contraprestacions per Pallejà en serveis de transports metropolitans.

SOM va votar en contra de la moció presentada per Ciutadans de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia. SOM sempre ha estat i estarà en contra de la violència i el terrorisme. Però la moció estava redactada en termes tremendament esbiaixats, demagògics i sense proves que no reflectien el seu títol.

SOM va votar a favor d’una moció de Ciutadans per la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en l’accés a la pensió de viudetat.

SOM es va abstenir en la moció presentada per ERC-AM de resposta a la Sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació. SOM és un partit que NO es posiciona sobre aspectes de política general.

Ple extraordinari 22 octubre 2019

No es va aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Pallejà corresponent a l’exercici 2018.

Ple extraordinari 10 octubre 2019

Aprovació provisional de la primera revisió del les ordenances fiscals per l’exercici 2020:

Bonificació 50% de l’IBI per instal·lacions d’energia solar: ampliació de 3 a 5 anys.

Els tipus de gravamen seran del 0.47% per a béns urbans i del 0.90% en béns rústics, 1,10% d’ús comercial, 1,16 d’ús industrial, 0,90 d`ús esportiu (estem treballant per baixar-lo més, creiem que encara és elevat), 1,10% d’ús oficina i 0,55% d’ús magatzem. SOM Fontpineda hi hem votat a favor, però alhora hem reclamat una bonificació a les plusvàlues que esperem sigui atesa.

Ple ordinari 26 setembre 2019

Modificació puntual Pla General Metropolità i requalificació dels terrenys de l’antic restaurant Paradís per fer habitatge. No es va explicar quin format tindran els habitatges de protecció oficial (un 32%) ni els criteris d’adjudicació. Tampoc quin cost suposarà assumir i reformar la masia del Paradís (que pot ser un milió d’Euros), ni l’ús que se’n preveu fer. Sense transparència i quan creiem que hi ha altres prioritats com el SOTERRAMENT DELS SERVEIS DE FONTPINEDA, SOM hi va votar en contra.

Modificació de crèdit per a reparacions al Centre Cívic. No vàrem rebre cap detall, pressupost ni justificació més enllà d’un import i la necessitat d’arreglar el motor d’una porta amb un cost de 3.000 Euros. Per responsabilitat i per Fontpineda, SOM va votar a favor tot i la manca de rigor.

Moció presentada per SOM, ERC i PSC per la retirada del panell auto-commemoratiu retro il·luminat que es van fer la Sra. Alcaldessa i el Regidor del PDF, instal·lat davant la caseta de fusta de Fontpineda. No va ser aprovada pel vot en contra de l’equip de govern i C’s. El regidor del PDF, va dir que és un quadre de comptadors i que ho havia pagat l’Associació de Veïns (que com a responsables son la darrera ex-regidora del PDF i l’esposa del regidor del PDF, i rep una subvenció de 2.800 Euros anuals de la CMGF.

Ple extraordinari 13 setembre 2019

Modificació de la gestió del servei públic del centre d’educació infantil l’Espurna. Aquest centre ha estat absorbit per l’Ajuntament i ha incorporat als seus treballadors. SOM va votar en contra perquè, malgrat no volem que es tanquin les escoles, els informes de Secretaria i Intervenció eren molt negatius respecte el què s’estava fent. Aquest problema no es va assumir quan tenia solució i ara s’ha fet un mal pedaç que durà problemes a l’Ajuntament.

Ple ordinari 25 juliol 2019

Moció de C’s de sol·litud de baixa de l’Ajuntament de Pallejà de l’Associació de Municipis per la Independència. SOM es va abstenir. SOM és un partit que no es posiciona sobre aspectes de política general. Fou aprovada amb els vots d’Ep, PDF i C’s.

El regidor del PDF va informar que les càmeres de seguretat funcionen i que s’han invertit 15.000 Euros addicionals (30.000 Euros en total).

Aquesta informació és contradictòria amb la que ens han fet arribar responsables de la seva gestió, i que asseguren que aquestes segueixen no operatives.

Suplements de crèdit: 38.000 Euros per reparació de paviments a Fontpineda i 7.500 Euros per actes vandàlics a la caseta de Fusta.

Ple ordinari 11 juliol 2019

Els Regidors de l’equip de govern s’han pujat el sou un 32% de mitjana (en un cas de fins al 78% d’augment. SOM hi va votar en contra.

Nomenaments de la Comissió Municipal de Gestió de Fontpineda, i d’un representant per cada partit polític: No s’ha convocat cap reunió des d’aleshores.

Ple ordinari 27 d'octubre 2022

Dels 8 punts del Ple, més Precs i Preguntes, 2 són aprovacions d'esborranys d'Actes, en el tercer punt es demanava l'aprovació del reequilibri de la concessió del servei de la piscina i manteniment zona esportiva, abonament inversions pendents i resolució per mutu acord de la concessió. Amb informes desfavorables d'intervenció i secretaria, podent incórrer a delicte la seva aprovació, el punt va ser retirat en darrera instància per alcaldia.

Aprovació Modificació puntual del Pla Parcial La Torroja (ara aparcament públic), el nostre vot va ser en contra, pensem que s'haurien de dirigir a aconseguir altres fites pels veïns i veïnes i no a la venda del sòl urbà per habitatge.

Punt 5, aprovació de la segona pròrroga del contracte de la Recollida de Residus i Neteja Viària. El nostre vot va ser en contra, pensem que aquesta contractació s'està duent a terme d'una manera irresponsable.

Punt 6, aprovació del Compte General 2021, hi vam votar en contra. L'informe d'intervenció marcava greus deficiències i mesures correctores. La manca de transparència i mal govern que hem pogut copsar els darrers anys ens porta a una manca de confiança.

Punt 7, aprovació provisional de la primera revisió d'Ordenances 2023. Ens hi vam abstenir, ja que, hi inclou una petita rebaixa de l'IBI, mai menys preable, però no estem gens d'acord amb la retallada dels ajuts per la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques.

Punt 8. Aprovació de dues modificacions de crèdits, hi votem a favor, ja que es refereixen al pagament de despeses energètiques i bancàries esdevingudes per la situació actual, tot i la manca de previsió.